สาขาการบัญชีมีการบริหารงานไว้ 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านงานบริการชุมชน ด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านงานบริหารจัดการสาขาการบัญชี
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก   คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?
<ย้อนกลับหน้าแรก       <กลับไปหน้ารวมงานวิจัย
 
ชื่อเรื่องการวิจัย การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการนาเสนอในชั้นเรียน รายวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3
 
ผู้วิจัย นางศศิธร สันกลกิจ
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาความคิดเห็นทางการเรียนการสอน รายวิชาบัญชีบริหารด้วยกิจกรรมการนาเสนอในชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นก่อนและหลังการจัดกิจกรรมนาเสนอในชั้นเรียนพบว่านักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมการนาเสนอในชั้นเรียนมีความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชีบริหาร อีกทั้งนักศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีทักษะและเทคนิคในการนาเสนอเพิ่มขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการศึกษากิจกรรมที่จะนามาใช้กับการสอนในรูปแบบอื่นๆเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน