สาขาการบัญชีมีการบริหารงานไว้ 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านงานบริการชุมชน ด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านงานบริหารจัดการสาขาการบัญชี
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก   คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?
สาขาวิชาการบัญชี
ข่าวสารประกาศสาขา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
Download แบบฟอร์ม
โครงการฝึกอบรม
ประวัติสาขา
ติดต่อสาขาการบัญชี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์สาขาการบัญชี
แผนที่สาขา
หลักสูตรสาขา
ปริญญาตรี
(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง
(ปวส.)
บุคคลกร
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
อาจารย์พิเศษสาขาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการบัญชี
กิจกรรมนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการนักศึกษา
สาขาการบัญชี
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาสาขาการบัญชี
งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
งานวิจัยเพื่อชุมชน
งานวิจัยเผยแพร่ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณ... (ยังไม่มีข้อมูล)
กิจกรรมการ... (ยังไม่มีข้อมูล)
ข่าวสารข้อมูล... (ยังไม่มีข้อมูล)
นักศึกษาสาขาการบัญชี
ปฏิทินการศึกษา
ทุนการศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
ตารางสอนอาจารย์/ตารางเรียน/ตารางสอบ
นักศึกษา
คู่มือนักศึกษา
ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
แนะแนว (ยังไม่มีข้อมูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ลิงค์
มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์
ห้องสมุด มทร.ล้านนา
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ กองการศึกษา
กองทุนกู้ยืนเงินเพื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มทร.ล้านนา)
งานทะเบียนและวัดผล
ระบบสารสนเทศ RMUTL MIS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บัญชีออดิทดอทคอม
นักบัญชีดอทคอม
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Thailand Account Guide
ข่าวภาษี กรมสรรพากร
สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)
Accountingcoach
Auditthai.com
Tax Research Center
World Lecture Hall
Journal of Accounting and Computers
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(กิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
มีหน้าที่ประสานงานในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นแข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะ ฯลฯ วางแผนการพัฒนานักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรม รายงานผลต่อหัวหน้าสาขาการบัญชีเพื่อรายงานไปยังฝ่ายกิจกรรมของคณะฯ และต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานทุกเดือน

มีผู้รับผิดชอบคือ
นางสาวรังศิมา กันธิวาส ประธานกรรมการ
นางศศิธร สันกลกิจ กรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ วิริยกิจจำรูญ กรรมการ
นายพลากร ริมประสงค์ ประสานงานและเลขานุการ
 
 
 
 
 
  กุมภาพันธ์ - 2016  
อาพฤ
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
กิจกรรมเดือน 2016
วันที่
..
----------------------------------------------------
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
แบบสอบถาม
ดูทั้่งหมด
ส่วนงานสาขาการบัญชี
งานบริหารงานและธุรการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานวิชาการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
งานกิจกรรมนักศึกษา (ยังไม่มีข้อมูล)
งานบริการวิชาการ (ยังไม่มีข้อมูล)
งานวิจัย (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพบัญชี
ศูนย์ฝึกอบรม 1 (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรม 2 (ยังไม่มีข้อมูล)
ศูนย์ฝึกอบรม 3 (ยังไม่มีข้อมูล)
โครงการทั้งหมด
KM (Knowledge Management)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้
โครงการ KM
เว็บบอร์ดโครงการ KM
E-Learning การศึกษาออนไลท์
ใช้งาน E-Learning
(ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าสาขาการบัญชี
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 1 (ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 2 (ยังไม่มีข้อมูล)
ชมรมศิษย์เก่าการบัญชี 3 (ยังไม่มีข้อมูล)
คลิกดูทั้งหมดที่นี้